QIT seminár

Odborný seminár o implementácii
noriem ISO v IT organizáciách

Štvrtok, 25.1.2018 (09:00 -17:00 hod.)

Bratislava, hotel Bratislava
http://www.hotelbratislava.sk/

Prihlasovanie

Odborné zameranie

Riadenie kvality podľa noriem radu ISO 9000

Riadenie rizík podľa noriem radu ISO 31 000

Riadenie projektov podľa noriem radu ISO 21 500

Riadenie IT služieb podľa noriem radu ISO 20 000

Informačná bezpečnosť podľa ISO 27 000

Kontinuita podnikania (BCM) podľa ISO 22 301

Spoločenská zodpovednosť podľa ISO 26 000

Životný cyklus softvéru podľa ISO 12 207

Program seminára

08:00 Prihlasovanie účastníkov, občerstvenie
09:00 Otvorenie, organizačné pokyny p. Marek Vanko, TÜV SÜD Slovensko
Príhovor p. Branislava Chmela, riaditeľ divízie MS TÜV SÜD Slovensko
Príhovor p. Miloša Dvořáka, riaditeľ Unicorn Systems Slovakia
Príhovor p. Milana Šestáka, predseda Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
09:30 Riadenie kvality podľa ISO 9001
Miroslav Hrnčiar, Žilinská univerzita, Žilina
kľúčové pojmy: kvalita, cyklus kvality, zabezpečovanie kvality, riadenie procesov, trvalé zlepšovanie, plánovanie kvality
ref. odborné normy:
ISO 9001 QMS - Requirements
ISO 10005 QMS - Guidelines for quality plans (aktualizácia)
10:00 Riadenie rizík podľa noriem radu ISO 31 000, Vladimíra Duníková, ACCIA, spol. s r. o., Trenčín
kľúčové pojmy: riziko, identifikácia rizika, hodnotenie rizika, miera rizika, matica rizík, reziduálne riziko
ref. odborné normy:
ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines
ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques
10:30 Prestávka na kávu
11:00 Riadenie kontinuity podnikania podľa ISO 22301, Pavol Horník, TÜV SÜD Slovensko, spol. s r.o., Bratislava
kľúčové pojmy: prioritné podnikové aktivity, havária, incident, výpadok prevádzky, plán kontinuity podnikania, plán obnovy po havárií
ref. odborné normy:
ISO 22301 Business Continuity Management Systems
11:30 Korektné zodpovedné správanie organizácie podľa ISO 26000, Gabriela Dubcová, Ekonomická univerzita, Bratislava
kľúčové pojmy: spoločenská zodpovednosť, zainteresované subjekty, spoločensky zodpovedné správanie, angažovanosť v komunite
ISO 26000 Guidance on Social Responsibility
12:00 Riadenie projektov podľa ISO 21 500, Róbert Kormaňák, R.K.C., spol. s r.o., Trnava
kľúčové pojmy: projekt, program, portfólio, riadenie projektov, riadenie programov, riadenie portfólia, životný cyklus projektu
ref. odborné normy:
ISO 21500 Guidance on project management
ISO 21503 Guidance on programme management
ISO 21504 Guidance on portfolio management
12:30 Obedňajšia prestávka
14:00 Riadenie IT služieb podľa ISO 20000, Oskar Zviják, Tempest, a.s., Bratislava
kľúčové pojmy: služba, proces, IT služba, IT proces, životný cyklus IT služby, procesy riadenia IT služieb, základný model ITSM
ref. odborné normy:
ISO/IEC 20000-1 IT Service management system requirements
ISO/IEC 20000-2 Guidance on IT Service management system
14:30 Riadenie informačnej bezpečnosti podľa ISO 27000, Stanislav Kmeť, Gi-Bon, spol. s r.o., Žilina
Kľúčové pojmy: bezpečnosť, informačná bezpečnosť, riziká informačnej bezpečnosti, bezpečnostné incidenty
ref. odborné normy:
ISO/IEC 27000 Information security MS - Overview and vocabulary
ISO/IEC 27001 Information security management systems - Requirements
ISO/IEC 27002 Code of practice for information security controls
ISO/IEC 27005 Information security risk management
15:00 Riadenie softvérových aktív podľa ISO 19770, Jakub Vlček, PwC Česká republika, s.r.o. Praha
kľúčové pojmy: softvér, informačné technológie, informačné aktíva, inventár informačných aktív, softvérový audit
ref. odborné normy:
ISO 19770-1 IT asset management - Part 1: Processes and tiered assessment of conformance
ISO 19770-2 IT asset management - Part 2: SW identification tag
ISO 19770-3 IT asset management - Part 3: Entitlement schema
ISO 19770-5 IT asset management - Part 5: Overview and vocabulary
15:30 Procesy životného cyklu SW podľa ISO 12 207, Róbert Kormaňák, R.K.C., spol. s r.o. Trnava
kľúčové pojmy: SW produkt, životný cyklus SW produktu, aspekty vývoja SW produktu, procesy vývoja SW produktu
ref. odborné normy:
ISO/IEC 12207 Software life cycle processes
16:00 Tombola, oficiálne ukončenie podujatia
16:30 Neformálna diskusia, networking

Detailný program podujatia je k dispozícii v samostatnej sekcii ako aj samostatný dokument vo formáte .pdf.

Pre účastníkov seminára bude v rámci obeda podávané špeciálne degustačné menu pod vedením pozvaného šéfkuchára Michala Škorca z Trenčína (reštaurácia DIVA).

Na záver podujatia je pripravená bohatá tombola pozostávajúce z odbornej literatúry, technických noriem a darčekových predmetov.

Dostupná kapacita podujatia je limitovaná na max. 150 účastníkov. V prípade potreby zabzepečenia ubytovania, resp parkovania, kontaktujte organizátorov podujatia.

Prednášajúci

Miroslav Hrnčiar Vysokoškolský pedagóg na Fakulte riadenia Žilinskej univerzity, konkrétne na Katedre SW technológií. Dlhodobo sa venuje oblasti systémov riadenia kvality podľa noriem ISO 9000 - v tejto oblasti aj publikuje a odborne prednáša. V minulosti pôsobil ako prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (SSK).
Vladimíra Duníková Konzultantka a školiteľka v oblasti systémov riadenia kvality a rizík. Členka technickej komisie TK22 pri ÚNMS SR. zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodnej technickej normalizačnej komisii TC262 pre oblasť "Risk Management". Popredná odborníčka pre normy radu ISO 31000.

Prihlasovanie

Forma účasti EARLY BIRDS STANDARD
Celodenná účasť 165,- Eur (cena platí len do 6.12.2017) 215,- Eur (cena platí len do 6.12.2017)


Účastnícke poplatky

Pri prihlásení do 6.12.2017 platí Mikulášska zľava "Early Bird":

- riadny účastnícky poplatok: 215,- Eur
- zľavnený účastnícky poplatok: 165,- Eur


Pri prihlásení od 7.12.2017 do dátumu konania seminára platí štandardná cena:

- riadny účastnícky poplatok: 295,- Eur
- zľavnený účastnícky poplatok: 225,- Eur


Zľavnená cena platí pre:

- zákazníkov a partnerov spoločnosti TŰV SŰD Slovensko a Česká republika
- zákazníkov a partnerov spoločnosti UNICORN Slovensko a Česká republika
- zamestnancov a zástupcov ÚNMS SR (Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR)
- zamestnancov a zástupcov SNAS (Slovenská národná akreditačná služba)
- členov SSK (Slovenská spoločnosť pre kvalitu)
- členov ČSJ (Česká společnost pro jakost)


Účastnícky poplatok zahŕňa:

a) účasť na odbornom programe seminára
b) slovenskú technickú normu STN ISO 22301 (prevzatý preklad orgiinálnej ISO 22301)
c) USB kľúč s prednáškami a prezentácií
d) odbornú publikáciu "Ako implementovať ISO 31000 v podnikovej praxi"
e) odbornú publikáciu "Ako implementovať ISO 21500 v podnikovej praxi"
f) odbornú publikáciu "Ako implementovať ISO 21503/21504 v podnikovej praxi"
g) súbor formulárov ISO 12207 (odporúčania a podnety)
h) vzorový audítorský dotazník ISO 22301 (odporúčania a podnety)
i) 2x občerstvenie počas seminára
j) 5 chodové obedové degustačné menu pod vedením p. Michala Škorca, DIVA restaurant, Trenčín
k) písacie potreby a pomôcky
l) účasť v tombole – cca 60 hodnotných cien (odborná literatúra, odborné normy a pod.)

Generálni partneri

Partneri

   

ÚNMS SR - Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR (www.unms.sk)

SPPR - Spoločnosť pre projektové riadenie (www.sppr.sk)

SPŘ  - Společnost pro projektové řízení (www.cspr.cz)

SSK - Slovenská spoločnosť pre kvalitu (www.ssk.sk)

Komora PM - Komora projektových manažérú v České republice (www.komorapm.cz)

CSJ - Česká společnost pro jakost (www.csq.cz)

SAPRIA - Spoločnosť pre procesné riadenie (www.sapria.sk)

itSMF Slovensko - IT Service Management Forum (www.itsmf.sk)

itSMF Czech republic - IT Service Management Forum (www.itsmf.cz)

ISACA Slovak republic Chapter - Information Systems Audit and Control Association (www.isaca.sk)

ISACA Czech republic Chapter - Information Systems Audit and Control Association (www.isaca.cz)

BPUG Slovensko - Best Practice User Group (národná asociácia)

PMI Slovakia chapter - Project Management Institute (www.pmi.sk)

SNAS - Slovenská národná akreditačná služba (www.snas.sk)

asd walter